Hasící přístroje

Hasící přístroj je jednoduše ovladatelný prostředek požární ochrany. Slouží především pro ruční hašení požárů v počáteční fázi rozvoje. Nabízíme služby pro přístroje přenosné i pojízdné. Hasící přístroje se dělí podle druhu hasicí látky na hasící přístroje vodní, pěnové, práškové, sněhové a halonové.

Vodní
Hasicí látkou je voda, která obsahuje potaš. Hasebním účinkem vody je především ochlazování.
Nelze užít pro hašení elektrických zařízení pod napětím. Vhodný je pro hašení požárů pevných látek.

Pěnový
Kromě vody obsahuje i pěnidlo, které při provzdušnění vytváří pěnu. Vytvořená pěna izoluje hořící látky od vzdušného kyslíku - princip dusivého efektu. Nelze hasit elektrická zařízení pod napětím, pěna je vodivá. Především se používá k hašení hořlavých kapalin.

Práškový
Hasivem je speciální nebo univerzální jemný prášek, hnaný plynem. Velmi účinné hasivo, výhodou je nevodivost. K hašení elektrických zařízení i pod napětím. Nevhodný do prostor, kde jsou přístroje citlivé na prach.

Sněhový
Hasivem je oxid uhličitý. Není vhodný pro hašení pevných látek (dřeva apod.) a sypkých materiálů. Použití v uzavřeném prostoru je nebezpečné.

Halonový
Hasivem jsou halonové plyny, nejúčinnější hasební látka. Nesmí se používat ve špatně větratelných prostorách, na žhoucí látky a na požáry lehkých kovů. Hasivo má negativní vliv na ozónovou vrstvu Země a je jedovaté.