Kontroly a opravy hasících přístrojů

Kontrola hasicího přístroje se provádí po každém jeho použití nebo vznikne-li pochybnost o jeho provozuschopnosti (např. při mechanickém poškození) a nejméně jednou za rok. První kontrola musí být provedena nejdéle jeden rok před instalací hasícího přístroje.

Součástí údržby je periodická zkouška a plnění hasícího přístroje. Při periodické zkoušce se provádí kontrola značení, prohlídka povrchová a prohlídka vnitřku nádoby, zkouška pevnosti a těsnosti nádoby, zkouška těsnosti spouštěcí armatury nebo ventilu a zkouška pojistného ventilu. U vodních a pěnových hasících přístrojů se provádí jednou za 3 roky a u ostatních jednou za 5 let.

Po kontrole je hasící přístroj opatřen plombou spouštěcí armatury a trvale čitelným kontrolním štítkem tak, aby byl viditelný již při pohledu na hasicí přístroj.

Na kontrolním štítku se vyznačuje měsíc a rok provedení úkonu, termín příští kontroly nebo příští periodické zkoušky a údaje, podle nichž lze identifikovat revizního technika, který úkon provedl.